Logo coalitie HOT
Coalitie HOT

Op naar een gezonde tuinbouwsector

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Ze vormt een motor van de Nederlandse economie. Behoud van deze positie is van evident belang.

Coalitie HOT* wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector.

 

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector

Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl

waar richten we ons op?De tuinbouw onderneming staat centraal in de activiteiten van HOT. Coalitie HOT richt zich op drie grote thema’s vanuit een nadrukkelijk landelijke scope en vastgesteld beleid. Op deze thema’s moeten ondernemers en overheid met elkaar samenwerken om ontwikkeling te versnellen.


Wat doen we concreet?

- Zorgdragen dat neuzen dezelfde kant op staan: overheden, bank en bedrijfsleven werken samen aan hetzelfde doel;
- Met eigen ontwikkelingsbedrijven glastuinbouwgebieden herstructureren, bijvoorbeeld HOT Westland;
- Onderneming2026: stimuleren transitie "van Ondernemer naar Onderneming";
- Beschikbaar stellen risicokapitaal voor duurzame energieprojecten (bijv. aardwarmte) en
- Financiering beschikbaar stellen voor grotere herstructureringsopgaven.

Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?


Coalitie HOT is een landelijke organisatie. In alle glastuinbouwregio's van Nederland zien we uitdagingen die we direct met Coalitie HOT in verbinding brengen.

Modernisering

07-06-2018

Rob van den Ende, directeur Ontwikkelingsbedrijf HOT:   ‘Emotie belangrijke factor bij herstructurering’

Uit eerdere publicaties van Onderneming2026 blijkt hoeveel invloed emotionele drijfveren hebben op de ontwikkeling van tuinbouwondernemingen. “We zien dit ook terug bij herstructureringstrajecten”, geeft Rob van den Ende aan. Hij is directeur van Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dit bedrijf geeft invulling aan de fysieke herstructurering van de glastuinbouwsector; één van de doelen van Coalitie HOT. Dat gebeurt door het aankopen van bedrijven en kavels, die vervolgens worden herontwikkeld en verkocht als één locatie. Inmiddels zijn al veel locaties onder de loep genomen, om te kijken of herstructurering een optie is. “Als onderzoek aantoont dat herstructurering technisch gezien mogelijk is, gaan onze bemiddelaars bij de grondeigenaren langs om te polsen of ze bereid zijn om te verkopen”, vertelt Van den Ende. “Hun medewerking is immers een vereiste. Hoewel we mensen echt willen ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf of kavel, staat niet iedereen meteen te springen. Het zijn trajecten die een lange adem vergen. En soms willen grondeigenaren zelfs helemaal niet aanhaken.” Vaak spelen persoonlijke motivaties hierbij een rol. Mensen voelen zich emotioneel verbonden met de plek waar hun vader en opa ook al tuinde. Of ze ontlenen hun levensvreugde aan een dagelijks rondje door de oude kas. Daarnaast hebben oud-ondernemers hun loods of grond vaak in gebruik voor andere zaken. Dit is voor hen belangrijk en daar kun je niet zomaar overheen walsen. Je moet mensen met empathie tegemoet treden, je inleven in hun wereld. Naast het financiële plaatje, zijn emoties een belangrijke factor om wel of niet te verkopen. “Dat is één van de belangrijkste lessen die we tot nu toe hebben geleerd.”

Energietransitie

Energietransitie – Overheid ondersteunt, maar kosten voor bedrijfsleven

30 mei 2018

Coalitie HOT ontving Dhr. Bert de Vries in de Adviesgroep Telers. De Vries is directeur programmadirectie Energieuitdagingen 2020 van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp: Duurzame Energietransitie

Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van energie. Binnen enkele jaren moeten we van het Groningse laagcalorische gas af. Op middellange termijn (2040) moeten we een forse verduurzamingsslag maken. In dit kader verzoekt de overheid het bedrijfsleven te schakelen naar duurzame energieconsumptie. De grootverbruikers (o.a. uit de tuinbouw) zijn gevraagd naar hun bereidheid over te stappen op hoogcalorische of duurzame oplossingen. Onder variërende voorwaarden lijkt er binnen het bedrijfsleven begrip en bereidheid tot veranderen te zijn.

Voor de zomer komt er een wetsvoorstel met daarin een ombouwscenario: de overheid wijst grootverbruikers aan die van het laagcalorische Groningse gas moeten afstappen. Daarnaast wordt er door middel van klimaattafels gewerkt aan oplossingen voor verduurzaming. In Nederland worden initiatieven genomen om deze energietransitie te realiseren. Zoals een warmtenetwerk in Zuid-Holland. Een consortium van netbeheerders heeft Minister Wiebes hierover geïnformeerd: een initiatief voor de ontwikkeling van een warmtenetwerk waarop verschillende bronnen aangesloten kunnen worden, o.a. restwarmte uit het havengebied en geothermie. Bert de Vries (EZ) geeft aan dat de overheid aan dit initiatief meewerkt, mits partijen met één gezamenlijke businesscase komen.

De overheid stelt duidelijke voorwaarden: de overheid staat mogelijk open voor bijvoorbeeld voorfinanciering, maar uiteindelijk moet de transitie door het bedrijfsleven worden betaald.

Modernisering

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard en PHTB gaan samenwerken 

17 mei 2018

Samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling tuinbouw

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard gaan samenwerken. Hiermee beogen beide partijen een impuls te geven aan de herstructurering van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard. Het Dagelijks Bestuur van PHTB heeft haar fiat gegeven voor deze ontwikkeling, tijdens haar tweemaandelijkse vergadering.

Meer beweging in de markt
Ontwikkelingsbedrijf HOT gaat in de Bommelerwaard aan de slag met het verwerven van grootschalige tuinbouwkavels. Op deze manier ontstaat er naar verwachting meer ‘beweging’ in de markt en kan er zo versnelling plaatsvinden binnen de herstructurering van de tuinbouwsector in het gebied. Conny Bieze, voorzitter Dagelijks Bestuur PHTB “We zien deze stap als een mooie kans voor de sector. Als overheid is het niet onze kerntaak om kant en klare tuinbouwkavels te kunnen aanbieden in de markt. Wij hebben echter wel gemerkt dat tuinbouwondernemers hier behoefte aan hebben, aangezien zij hierdoor sneller van start kunnen met de uitvoering van eventuele bouwplannen. Als PHTB zochten wij naar een mogelijkheid om hier toch aan te kunnen voldoen. Door samen te gaan werken met Ontwikkelingsbedrijf HOT verwachten we slagen te kunnen maken binnen de herstructurering.”

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is met name op de achtergrond betrokken. PHTB blijft het gezicht en het aanspreekpunt voor tuinbouwondernemers die een nieuwbouw- of uitbreidingswens hebben, of willen stoppen en hun bedrijf te koop aan willen bieden. Zij kunnen bij PHTB terecht als ze interesse hebben in de mogelijkheden die deze samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf biedt.

Coalitie HOT
Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is geïnitieerd door de Coalitie HOT: een verbond van private en publieke partijen. Deze landelijke organisatie richt zich op het versterken van de positie van de Nederlandse tuinbouwsector en focust zich daarnaast op onder andere duurzaamheid en energie.

Meer nieuws Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl

Hoe is Coalitie HOT georganiseerd?

Binnen Coalitie HOT werken publieke en private partijen samen. Momenteel zijn dit 7 partijen. Gezien de landelijke focus van Coalitie HOT verwachten we een groei in dit aantal.
De getoonde personen vormen de stuurgroep van Coalitie HOT. Zij leiden de Coalitie.
De werkgroepen binnen Coalitie HOT worden gevormd door krachten uit verschillende organisaties. De adviesgroep telers adviseert de Coalitie.


Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl

Waarom coalitie HOT?

ONTSTAAN COALITIE HOT IN 2015
Een periode waarin Nederland en ook zeker de glastuinbouwsector in een (financiële) crisissituatie verkeerden. De solvabiliteit nam sterk af. Dit leidde tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Tegelijkertijd; de Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. Daarom hebben ondernemers, overheden en de Rabobank in 2016 hun handen ineengeslagen in HOT: Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw.  

2018-2019
Tijden zijn veranderd en er kan nu weer vanuit kansen en mogelijkheden worden geredeneerd. Grote investeringen in modernisering van het glastuinbouwbestand, energie en ondernemerschap staan voor de deur. Vele initiatieven zijn of worden momenteel genomen. De deelnemende partijen zijn gemotiveerd om samen te werken aan Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw in 2018 en 2019. We zijn nog beter in staat om de ontwikkeling landelijk te versnellen met de deelname van de provincie Limburg aan Coalitie HOT vanaf 2018.

Copyright © 2016 - coalitieHOT.nl