Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Modernisering

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard en PHTB gaan samenwerken 

17 mei 2018

Samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling tuinbouw

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard gaan samenwerken. Hiermee beogen beide partijen een impuls te geven aan de herstructurering van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard. Het Dagelijks Bestuur van PHTB heeft haar fiat gegeven voor deze ontwikkeling, tijdens haar tweemaandelijkse vergadering.

Meer beweging in de markt
Ontwikkelingsbedrijf HOT gaat in de Bommelerwaard aan de slag met het verwerven van grootschalige tuinbouwkavels. Op deze manier ontstaat er naar verwachting meer ‘beweging’ in de markt en kan er zo versnelling plaatsvinden binnen de herstructurering van de tuinbouwsector in het gebied. Conny Bieze, voorzitter Dagelijks Bestuur PHTB “We zien deze stap als een mooie kans voor de sector. Als overheid is het niet onze kerntaak om kant en klare tuinbouwkavels te kunnen aanbieden in de markt. Wij hebben echter wel gemerkt dat tuinbouwondernemers hier behoefte aan hebben, aangezien zij hierdoor sneller van start kunnen met de uitvoering van eventuele bouwplannen. Als PHTB zochten wij naar een mogelijkheid om hier toch aan te kunnen voldoen. Door samen te gaan werken met Ontwikkelingsbedrijf HOT verwachten we slagen te kunnen maken binnen de herstructurering.”

Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is met name op de achtergrond betrokken. PHTB blijft het gezicht en het aanspreekpunt voor tuinbouwondernemers die een nieuwbouw- of uitbreidingswens hebben, of willen stoppen en hun bedrijf te koop aan willen bieden. Zij kunnen bij PHTB terecht als ze interesse hebben in de mogelijkheden die deze samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf biedt.

Coalitie HOT
Ontwikkelingsbedrijf HOT Bommelerwaard is geïnitieerd door de Coalitie HOT: een verbond van private en publieke partijen. Deze landelijke organisatie richt zich op het versterken van de positie van de Nederlandse tuinbouwsector en focust zich daarnaast op onder andere duurzaamheid en energie.

Modernisering

HOT faciliteert Boskoopse kwekers

01-05-2018

Ter modernisering van de boomkwekerijsector zijn Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw) en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) een samenwerking aangegaan. Met deze overeenkomst start SBGB de voorbereiding en ontwikkeling van projecten voor herverkavelingsgebieden in de regio Boskoop. Het ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de verwerving en financiering.  

SBGB bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de verwerving en financiering van de projecten. 

De samenwerking heeft tot doel het proces van modernisering en herstructurering van de boomkwekerij in het gebied van de SBGB te faciliteren en te versnellen. Genoemde partners zien door nauwe samenwerking mogelijkheden om de realisatie van elkaars doelen te versterken: een duurzame en moderne tuinbouwsector in de Greenport gebieden.

Voorzitter Gerritsen van het SBGB (rechts op de foto) is blij met de samenwerking en verwacht hiermee kwekers, die hun bedrijf wensen te beëindigen, te helpen en zo het risico op verrommeling van het gebied kan worden voorkomen.

Modernisering

extra geld voor modernisering en herstructurering glastuinbouw (Westland)

02-02-2018

Vanaf vandaag, 2 februari 2018, kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied dat valt onder gemeente Westland een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning. Hiermee dragen ze bij aan de modernisering van de glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,05 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt € 3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland € 3,25 miljoen. Wie de financiële bijdrage aanvraagt, moet samenwerken (door verkoop van grond) met een glastuinbouwbedrijf dat wil uitbreiden op de plek van de woning.

Woningen
In totaal bevinden zich zo’n 4.000 bedrijfs- en burgerwoningen in het glastuinbouwgebied van Westland. Dat is 9 procent van het totale aantal woningen in de gemeente. In totaal zijn er zo'n 700 woningen in Westland die de modernisering van de glastuinbouw in de weg staan. Nog eens ca. 550 woningen staan mogelijk in de weg, zo blijkt uit het ‘Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen’ van de Coalitie HOT waarin onder meer de provincie en de gemeente samenwerken. Gemiddeld genomen staat per 2,2 hectare productieareaal een woning in de weg. In de komende vier jaar willen gemeente en provincie met de regeling een bijdrage leveren aan 200 hectare modern productieareaal, wat overeenkomt met de sloop van ca. 90 woningen.

Duurzaamheidsfonds
Vanuit het vorig jaar ingestelde duurzaamheidsfonds heeft Westland € 3,25 miljoen gereserveerd voor  de modernisering van de glastuinbouw. Met dat geld –en dat van de provincie– kan worden bijgedragen aan de uitplaatsing van in de weg liggende woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan zowel de verduurzaming van de woningen als de glastuinbouwsector.
Bekijk hier meer informatie over de subsidieregeling voor sloop van een woning. En bekijk de animatie.

Energietransitie

Bijdrage Rabobank aan de verduurzaming glastuinbouw

januari 2018

Een van de thema’s waaraan binnen de coalitie wordt gewerkt betreft de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Met als doel een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een afname van de CO2 emissie.

Daar waar partijen niet in staat zijn om gezamenlijk het minimaal benodigde risicodragende kapitaal in te brengen stelt Rabobank in totaal 20 miljoen euro risicodragend vermogen beschikbaar indien en voor zover er wordt voldaan aan een aantal cumulatieve voorwaarden.

Lees hier de flyer met meer informatie.

Greenport aalsmeer en hot gaan samen herstructureren

11-01-2018

Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben op 10 januari een overeenkomst getekend waarmee ze gaan samenwerken om de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer te stimuleren. Met deze overeenkomst start Greenport Aalsmeer de voorbereiding en ontwikkeling van businesscases voor specifieke herverkavelingsgebieden in de regio. Ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering. 

Na de Ruimtelijke Visie is in 2016 de Uitvoeringsagenda van Greenport Aalsmeer vastgesteld. Een van de acties daaruit was het uitvoeren van ondernemersverkenningen. Met deze verkenningen zijn in totaal 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal. Hierdoor zijn de wensen van de ondernemers ten aanzien van hun locatie: blijven, verplaatsen, uitbreiden of stoppen in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie kan Greenport Aalsmeer samen met HOT concreet met de ondernemers in de regio Aalsmeer aan de slag. 

In de Ruimtelijke Visie (2015-2025) van Greenport Aalsmeer zijn glastuinbouwclusters verdeeld in drie categorieën. Voor de categorieën 1 en 2 start Greenport Aalsmeer in 2018 met het ontwikkelen van businesscases. Het doel van de businesscases is het ontwikkelen van gemoderniseerde glastuinbouwclusters via herverkaveling. In 2018 hebben HOT en de Greenport Aalsmeer de ambitie om drie tot vijf businesscases uit te werken. Ook in Greenport Noord-Holland Noord worden businesscases ontwikkeld voor de gebieden Alton, Grootslag en Heemskerkerduin. 

Greenport Aalsmeer bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de uitvoering van de businesscase. Bij een succesvolle afronding stelt HOT de financiële middelen ter beschikking ten behoeve van de realisatie.  

Samenwerking phtb en ontwikkelingsbedrijf hot

30-11-2017

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) en Ontwikkelingsbedrijf HOT gaan samenwerken. Hiermee beogen beide partijen een impuls te geven aan de herstructurering van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard.
Ontwikkelingsbedrijf HOT gaat in de Bommelerwaard aan de slag met werkzaamheden waardoor het mogelijk wordt om grootschalige tuinbouwkavels actief te kunnen aanbieden. Op deze manier ontstaat er naar verwachting meer beweging in de markt en kan er zo versnelling plaatsvinden binnen de herstructurering van de tuinbouwsector in het gebied.

Conny Bieze, voorzitter Dagelijks Bestuur PHTB:  “We zien deze stap als een mooie kans voor de sector. Als overheid is het niet onze kerntaak om kant en klare tuinbouwkavels te kunnen aanbieden in de markt. Wij hebben echter wel gemerkt dat tuinbouwondernemers hier behoefte aan hebben, aangezien zij hierdoor sneller van start kunnen met de uitvoering van eventuele bouwplannen. Als PHTB zochten wij naar een mogelijkheid om hier toch aan te kunnen voldoen. Door samen te gaan werken met Ontwikkelingsbedrijf HOT verwachten we dan ook slagen te kunnen maken binnen de herstructurering.”

Ontwikkelingsbedrijf HOT is met name op de achtergrond betrokken. PHTB blijft het gezicht èn het aanspreekpunt voor tuinbouwondernemers die een nieuwbouw- of uitbreidingswens hebben, of willen stoppen en hun bedrijf te koop aan willen bieden. Zij kunnen bij PHTB terecht als ze interesse hebben in de mogelijkheden die deze samenwerking met Ontwikkelbedrijf HOT biedt. 

Coalitie HOT
Ontwikkelingsbedrijf HOT is geïnitieerd door de Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal Flora Holland en de Rabobank. Deze private partijen werken met landelijke, regionale en lokale overheden samen binnen de Coalitie HOT. Deze landelijke organisatie richt zich op het versterken van de positie van de Nederlandse tuinbouwsector en focust zich daarnaast op onder andere duurzaamheid en energie.

Algemeen

‘Geen tijd te verliezen: samen op weg naar een duurzame glastuinbouw!’

11-04-2017

Lucas Vos en Cees Veerman over de uitdagingen voor de toekomst en het landelijk belang van Coalitie HOT

Moderniseren en kansen grijpen


De Nederlandse glastuinbouw is toonaangevend en van wereldklasse. De sector is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en de Greenport Westland-Oostland speelt daarin een essiëntele rol. Om mee te blijven doen met de ontwikkelingen in de markt moet het gebied blijven innoveren en zijn investeringen noodzakelijk. Modernisering van meer dan de helft van het glasareaal in het gebied is daarom noodzakelijk.

Werkboek Westland
Om richting te geven aan de noodzakelijke publieke investeringen, hebben de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland het Werkboek Westland samengesteld. Het Werkboek Westland is via onderstaande link te vinden (iets naar beneden scrollen, onder het kopje "Documenten" aan de linkerkant. Als 2e document staat hier ook de samenvatting).

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/greenport-wo/

COALITIE HOT: DE ONDERNEMING 2026


De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. HOT staat voor Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouwsector. We ambiëren een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Bepalend bij deze positie: de Nederlandse glastuinbouwonderneming. Om dat te realiseren, is het belangrijk om te bepalen welke positie een onderneming vandaag en morgen heeft. Tijdens een serie mastersessies met ruim 85 tuinbouwondernemers bleek dat ondernemers in bepaalde gevallen de ontwikkeling van de onderneming in de weg zitten. Daarom is het belangrijk om een transitie in gang te zetten waarbij in 2026 de onderneming prevaleert boven de ondernemer, zo was de conclusie. Zonder daarbij voorbij te gaan aan de gedrevenheid van de ondernemer. Immers, een onderneming moet wel zijn ziel behouden. Op vrijdag 30 september jl. is Coalitie HOT daarom een communicatiecampagne gestart voor De Onderneming 2026. De Onderneming 2026 richt zich op de lange termijn positie van de tuinbouwonderneming en geeft antwoord op de vraag “Welke elementen bepalen het succes van de Onderneming2026?”. De Adviesgroep Telers HOT, een groep van acht ondernemers die de coalitie adviseert (Tom Zwinkels, Frank van Kleef, Theo van Noord, Ron Fransen, Hans Koolhaas, Bert van Ruijven, Aad Sonneveld en Jean Aerts) delen op het online platform onderneming2026.nl met regelmaat hun ervaringen en inzichten met collega’s in de glastuinbouw. Via artikelen én via video’s. Bezoek www.onderneming2026.nl dus regelmatig voor updates, achtergronden en interviews in woord én beeld.


COALITIE HOT:
OPRICHTING ONTWIKKELINGSBEDRIJF HOT NEDERLAND


Stichting HOT richt het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland op. Deze stichting bestaat uit Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland en Rabobank. De Stichting HOT vormt samen met het Ministerie van Economische zaken, provincie Zuid Holland en gemeente Westland de Coalitie HOT. Met deze oprichting zet Stichting HOT een stap in het bereiken van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Klik hier voor het persbericht.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND PRESENTEERT INZET IN HOT


Op 8 december hebben Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland het Strategisch Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland vastgesteld. Met dit perspectief toont provincie Zuid-Holland, één van de partners van coalitie HOT en vertegenwoordigd in de HOT stuurgroep, werk te maken van de ambities van coalitie HOT. Met de vastgestelde prioriteiten sluit provincie Zuid-Holland aan op de doelstelling van coalitie HOT. Voor meer informatie over de prioriteiten, zie provincie Zuid-Holland.

HANDTEKENINGEN GEZET


Telersverenigingen, Rabobank, overheden en de agrologistieke sector hebben 23 november 2015 een lange termijn samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman gaat leiding geven aan deze coalitie... Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor quotes van coalitie HOT stuurgroepleden.

Terug naar home Copyright © 2016 - 2018 coalitieHOT.nl